Το Καταστατικό της Α.Μ.Κ.Ε. "ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ"

 

Το καταστατικό της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας μ την Επωνυμία " Κυψέλη Μελισσατίκων"

 

Στα Μελισσάτικα Νέας Ιωνίας Βόλο σήμερα, 11/9/2009 οι υπογράφοντες:

...........................................................................................................................

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τη σύσταση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τους εξής όρους:

Άρθρο 1  - Επωνυμία, Έδρα και Σήμα

Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Κυψέλη Μελισσατίκων». Στην πράξη μπορεί να χρησιμοποιείται ο όρος «Κυψέλη».  Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μοδέστου στα Μελισσιάτικα Νέας Ιωνίας. Το διακριτικό σήμα της εταιρείας είναι παραλληλόγραμμο και φέρει τις λέξεις «ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ».

Άρθρο 2 - Διάρκεια

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται δεκαετής, αρχίζει από σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2009 και λήγει στις 30 Αυγούστου 2019. Η διάρκεια της εταιρείας  μπορεί να παρατείνεται μετά τη λήξη της για δέκα έτη με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεώς της και πλειοψηφία μεγαλύτερη του 80% των ταμειακώς εν τάξει μελών της.

Άρθρο 3 - Σκοποί

Σκοποί της «Κυψέλης Μελισσατίκων» είναι:

α) Να λειτουργεί ως μέσο ενότητας μεταξύ των ενοριτών της ενορίας Αγίου Μοδέστου και να καλλιεργεί σχέσεις αλληλοβοήθειας και συνεργασίας μεταξύ τους.

β) Να προάγει τη δυναμική συμμετοχή της νεολαίας στην εκκλησιαστική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή τοι τόπου, καθώς και τη μελέτη και ανάληψη πρωτοβουλιών σε σύγχρονα προβλήματα πού απασχολούν τους νέους και τις τοπικές κοινότητές τους.

γ) Να συμβάλλει στις προσπάθειες επιμόρφωσης των μελών της ενορίας.

δ) Να προωθεί τη γνωριμία των ενοριτών μέ σύγχρονες μορφές τέχνης καί πολιτισμού, αλλά και με την ορθόδοξη και Ελληνική παράδοση και το λαϊκό μας πολιτισμό.

ε) Να συμβάλλει στη σωστή και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών του και να δημιουργεί ψυχαγωγικές ευκαιρίες, κυρίως για τούς νέους της περιοχής.

στ) Να καλλιεργεί τον εθελοντισμό ως στάση ζωής.

ζ) Να προωθεί την επικοινωνία, αλληλοκατανόηση και συνεργασία με άλλες ενορίες της Ελλάδας και με Ορθόδοξες κινήσεις του εξωτερικού.

η) Να στηρίζει την ενορία Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων για την επισκευή - ανακαίνιση ή ανέγερση των εκκλησιαστικών κτισμάτων της ενορίας.

θ) Να μεριμνά για την κάλυψη ποικίλων αναγκών (ιατροφαρμακευτική, επισιτιστική, διαμονή, οικονομική κλπ), απορών ? δοκιμαζόμενων ενοριτών και όχι μόνο.

ι) Να αναλαμβάνει  διεθνείς  βιώσιμες  δράσεις,   σε  συνεργασία  με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (Μ.Κ.Ο., τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς, Ο.Τ.Α., πανεπιστημιακά δίκτυα, αγροτικοί συνεταιρισμοί, φορείς ιδιωτικής πρωτοβουλίας κ.α.), στις αναπτυσσόμενες χώρες προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής βελτίωσης του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων τους, ιδίως των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και του περιορισμού της φτώχειας. Οι δράσεις αυτές θα καλύπτουν και την αποστολή επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας και επισιτιστικής βοήθειας, ενώ θα επεκτείνονται και σε κάθε τομέα αναπτυξιακής διάστασης.

ια) Να υλοποιεί προγράμματα, σε συνεργασία με τούς προαναφερόμενους φορείς, και προγράμματα των φορέων αυτών στις αναπτυσσόμενες χώρες, και η αρωγή προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής διαχείρισής τους και της μεγιστοποίησης των εξ αυτών ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες στους τομείς της κοινωνικής φροντίδας και πρόνοιας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης, της εν γένει στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των δύο φύλων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημιουργίας θεσμικών θεμελίων.

ιβ) Να αναλαμβάνει οποιαδήποτε  άλλη ενέργεια την οποία αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 4 - Μέσα, Δραστηριότητες

Τα μέσα για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών μπορούν να περιλάβουν:

α) Την αξιοποίηση και λειτουργία του πνευματικού κέντρου της ενορίας, το οποίο θα αποτελεί χώρο συνάντησης και διοργάνωσης ποικίλων δραστηριοτήτων.

β) Τη διοργάνωση συνεδρίων, συνδιασκέψεων, διαλέξεων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών εκθέσεων, εκθέσεων βιβλίων, μουσικών και φιλολογικών εκδηλώσεων.

γ) Τη διοργάνωση προσκυνημάτων, εκδρομών, αθλητικών δραστηριοτήτων, νεανικών κατασκηνώσεων και φεστιβάλ.

δ) Τη διοργάνωση και το συντονισμό νεανικών επιμορφωτικών προγραμμάτων.

ε) Τη συγκέντρωση χρημάτων και άλλων υλικών αγαθών για την ενίσχυση συγκεκριμένων προγραμμάτων εμπερίστατων Ορθόδοξων ομάδων, τόσο εντός των ορίων της Μητροπόλεως Δημητριάδος, όσο και εκτός.

στ) Την έκδοση και διάθεση ποικίλων εντύπων ή φορέων ήχου και εικόνας συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας.

ζ) Κάθε άλλο μέσο που εξυπηρετεί τους σκοπούς της εταιρείας και είναι σύμφωνο με το ήθος της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

 

Άρθρο 5 - Μέλη

α) Τα μέλη της Κυψέλης Μελισσατίκων πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεσμεύονται να συμμετέχουν ενεργά και να στηρίζουν το έργο της Κυψέλης Μελισσατίκων.

2. Νέα μέλη μπορούν να εκλεγούν σε κάθε Γενική Συνέλευση (ΓΣ). Αυτά πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εντάξεως τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη ΓΣ, να προταθούν εγγράφως από δύο μέλη της Κυψέλης.  Τα υποψήφια μέλη γίνονται δεκτά όταν υπερψηφισθούν τουλάχιστον από το 80% των παρόντων στη ΓΣ μελών.

3. Διαγραφή μελών γίνεται αυτοδικαίως όταν το ζητήσουν ή μετά από έγκριση της πλειοψηφίας των μελών της ΓΣ όταν τουλάχιστον τρία μέλη εισηγηθούν την απομάκρυνσή τους από την Κυψέλη για σοβαρό λόγο. Τα διαγραφόμενα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να προβάλουν αποχωρώντας οποιαδήποτε χρηματική ή άλλη αξίωση για οποιοδήποτε λόγο.

4. Τα μέλη δικαιούνται να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες, στη διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων για τη δράση της Κυψέλης. Υποχρεούνται να καταβάλουν εγκαίρως την ετήσια συνδρομή τους προς την εταιρεία.

 

Άρθρο 6 - Γενική Συνέλευση (ΓΣ)

α) Συνέρχεται  τουλάχιστον μια  φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας μετά από γραπτή πρόσκληση της Διαχειριστικής Επιτροπής (ΔΕ). Θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα ταμειακώς εν τάξει μέλη. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία επί των παρόντων ταμειακώς εν τάξει μελών, εκτός των περιπτώσεων που το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Προεδρεύεται από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο της εταιρείας.

β) Κατά τις ΓΣ:

1. Εκλέγεται νέα ΔΕ και Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ) μόνο μετά το πέρας τριετούς θητείας των και μόνον εφ' όσον αυτό προταθεί από την απλή πλειοψηφία των ταμειακώς εντάξει μελών.

2. Εκλέγονται νέα μέλη και διαγράφονται μέλη, εφ' όσον αυτό προταθεί.

3. Παρουσιάζεται και συζητείται ο απολογισμός της ΔΕ και η έκθεση της ΕΕ.

4. Εγκρίνεται ο ετήσιος ταμειακός απολογισμός και προϋπολογισμός.

5. Λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε ζήτημα που αφορά την Κυψέλη Μελισσατίκων και καθορίζονται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές και ο τρόπος δράσης της.

 

Άρθρο 7 - Διοίκηση της Εταιρείας

α) Δια του παρόντος οι εταίροι συμφωνούν ότι δύνανται, χωρίς να στερούνται των διαχειριστικών τους εξουσιών, να αναθέτουν κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως με σύμβαση εντολής σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα την διενέργεια πράξεων διαχειρίσεως των εταιρικών υποθέσεων και εκπροσωπήσεως της εταιρείας.

β) Δια του παρόντος δίδεται εντολή και εξουσιοδότηση στους κάτωθι αναφερομένους, οι οποίοι έτσι καθίστανται εντολοδόχοι των εταίρων και αποτελούν την πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή της εταιρείας, να αποφασίζουν συλλογικά για κάθε θέμα που αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας, εκτός από τα ανήκοντα στην αρμοδιότητα της Συνελεύσεως των εταίρων κατά το νόμο ή κατά το καταστατικό.

γ) Η δια του παρόντος ΔΕ απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, με θητεία μέχρι την εισήγηση της ΓΣ για την εκλογή νέας ΔΕ, όπως ορίζεται ανωτέρω στο άρθρο 6 παράγραφος α1, ως εξής:

1) Αλεξόπουλο Βάιο με τον τίτλο του προέδρου, 2) Όρκα Αντώνιο ως αντιπροέδρου, 3) Τσιάπρα Δημήτριο ως γραμματέως, 4) Τσάμη Αλεξάνδρα ως ταμία, 5) Καρακάση Δέσποινα ως μέλους, 6) Κωνσταντά Ευάγγελο και 7) Γιαλαμά Μαρίνα ως αναπληρωματικών μελών.

δ) Ενδεικτικά η ΔΕ εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον των δικαστηρίων και οιασδήποτε αρχής, Τραπέζης, Φυσικού ή Νομικού προσώπου. Συνομολογεί κάθε είδους συμβάσεις, δεσμεύοντας την εταιρεία πάντα σύμφωνα με τον σκοπό της, προβαίνει σε επωφελείς τοποθετήσεις των οικονομικών πόρων της εταιρείας, συνομολογεί και εισπράττει δάνεια, επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις κάθε φύσεως και με όρους κατά την κρίση των μελών της και προς το συμφέρον της εταιρείας, προσλαμβάνει και απολύει υπαλλήλους, εργάτες και εν γένει συνεργάτες. Επίσης η ΔΕ έχει το δικαίωμα να συγκαλεί Γενική Συνέλευση των εταίρων - χωρίς να σημαίνει όμως ότι αποκλείεται η αυτόκλητη σύγκλησή της- και καθορίζει την ημερήσια διάταξη.

ε) Ο Πρόεδρος της ΔΕ έχει τα ακόλουθα καθήκοντα: 

1. Εκπροσωπεί την Κυψέλη Μελισσατίκων στη σχέση του με όλες τις εκκλησιαστικές, πολιτικές, δικαστικές και άλλες αρχές και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπογράφοντας, όταν χρειαστεί, κάθε συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο.

2. Συνυπογράφει μαζί με το γραμματέα κάθε εξερχόμενο έγγραφο, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και το γενικό διπλότυπο εισπράξεων με τον ταμία αντίστοιχα.

3. Καταρτίζει μαζί με το γραμματέα την ημερήσια διάταξη των ΓΣ και των συνεδριάσεων της ΔΕ, στις οποίες και προεδρεύει.

4. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του καταστατικού και την πιστή εφαρμογή των αποφάσεων της ΓΣ και της ΔΕ και εποπτεύει την όλη δραστηριότητα της εταιρείας.

στ) Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, διατηρώντας τα ίδια δικαιώματα με αυτόν. Επίσης μπορεί να αναλαμβάνει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

ζ) Ο γραμματέας, εκτός από τις δραστηριότητες τις οποίες συνεπιτελεί με τον πρόεδρο, έχει και τα ακόλουθα καθήκοντα:

1. Έχει την ευθύνη της διατήρησης στενής επικοινωνίας με τα μέλη.

2. Εποπτεύει τη γραμματεία, επιμελείται την αλληλογραφία και διατηρεί το αρχείο και το μητρώο των μελών.

3. Μεριμνά για τη σύνταξη και επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της ΔΕ και για τη σύνταξη του απολογισμού της ΔΕ προς την ΓΣ.

η) Ο Ταμίας  έχει και τα ακόλουθα καθήκοντα:

1. Εισπράττει τα έσοδα και εξοφλεί τα εντάλματα πληρωμών που υπογράφονται από τον πρόεδρο σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό.

2. Τηρεί τα απαιτούμενα λογιστικά βιβλία και συντάσσει σχέδια ετήσιου ταμειακού απολογισμού και προϋπολογισμού, που υποβάλλονται από τη ΔΕ στη ΓΣ.

3 Με έγγραφη εντολή του προέδρου ανοίγει τραπεζικούς λογαριασμούς και πραγματοποιεί τραπεζικές αναλήψεις και καταθέσεις ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας.

4. Ενημερώνει τακτικά τη ΔΕ για την ακριβή οικονομική κατάσταση της εταιρείας και υλοποιεί προτάσεις που αφορούν τη συγκέντρωση των απαραίτητων πόρων για την πραγματοποίηση του έργου της εταιρείας.

Η ΔΕ μπορεί με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται από όλα τα μέλη της, να υπεξουσιοδοτεί για την άσκηση συγκεκριμένων καθηκόντων της ένα ή περισσότερα τρίτα πρόσωπα, επιφυλασσομένης της εξουσίας της ΓΣ των εταίρων να ανακαλεί τις εν λόγω εξουσιοδοτήσεις.

 

Άρθρο 8 - Εκλογή Διαχειριστικής Επιτροπής

 

α) Η εκάστοτε ΔΕ θα απαρτίζεται από έναν τουλάχιστον από τους υπηρετούντες ιερείς στον Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων, από έναν τουλάχιστον από τους κατηχητές,  και από έναν τουλάχιστον από τους επιτρόπους του πιο πάνω Ιερού Ναού, οι οποίοι θα είναι και μέλη της Γ.Σ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει στη ΔΕ να συμμετέχουν τρία από τα προαναφερόμενα πρόσωπα.    

β) Η εκλογική διαδικασία για τα μέλη της ΔΕ είναι η ακόλουθη. Αρχικά η ΓΣ ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή η οποία συλλέγει και ανακοινώνει τις υποψηφιότητες, που πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά, και είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Εκλέγονται 5 τακτικά μέλη της ΔΕ και 2 αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν τα τακτικά σε περίπτωση παραιτήσεως ή αποχωρήσεώς τους. Σε περίπτωση ισοψηφιών που επηρεάζουν το ποιοι θα εκλεγούν ως τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη διεξάγεται κλήρωση.

γ) Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων και των υποψηφιοτήτων θα γίνεται ως εξής: θα συντάσσονται δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια με υποψηφιότητες στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφονται οι υποψηφιότητες των υπηρετούντων στον Ι.Ν. Αγίου Μοδέστου ιερέων, των επιτρόπων και των κατηχητών που είναι και μέλη της ΓΣ, όπως αυτό αναγράφεται στην παράγραφο α) του παρόντος άρθρου και ένα ψηφοδέλτιο με τις λοιπές υποψηφιότητες. Μετά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας θα αναδεικνύονται ως μέλη του ΔΣ οι τρεις πλειοψηφίσαντες ανά κατηγορία υποψηφίων, από το ψηφοδέλτιο με τις υποψηφιότητες των ιερέων, επιτρόπων και κατηχητών και οι δύο πλειοψηφίσαντες από το ψηφοδέλτιο με τις λοιπές υποψηφιότητες. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια υποψηφιότητα από τις κατηγορίες τις αναφερόμενες στην παράγραφο α) του παρόντος άρθρου, θα αναπληρώνεται από τις υπόλοιπες κατηγορίες. Στην περίπτωση δε, που υπάρχουν λιγότερες από τρεις υποψηφιότητες από τα αναφερόμενα στην παράγραφο α) του παρόντος άρθρου πρόσωπα, τότε στο ΔΣ θα εκλέγονται τα υπόλοιπα μέλη από τις υποψηφιότητες των λοιπών μελών. Στο πρώτο ψηφοδέλτιο θα μπαίνουν μέχρι ένας σταυρός ανά κατηγορία, ενώ στο δεύτερο μέχρι δύο σταυροί.       

δ) Εντός μιας εβδομάδος από την εκλογή της η ΔΕ οφείλει να συνέλθει σε σώμα επιλέγοντας με φανερή ψηφοφορία τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο.

ε) Η ΔΕ συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας, ή στα γραφεία των υποκαταστημάτων της ή και εκτός της έδρας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, εφόσον παρίστανται όλα τα μέλη της και δεν αντιλέγουν, όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας με πρόσκληση του Προέδρου ή δύο μελών. Βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 3 μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.

στ) Αν ένα αιρετό μέλος απουσιάσει από δύο συνεχείς συνεδρίες της ΔΕ θεωρείται ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται.

 

Άρθρο 9 - Εξελεγκτική Επιτροπή

Η ΓΣ εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών της εταιρείας δύο τακτικά και ένα αναπληρωματικό μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής με τριετή θητεία.  Έργο της είναι ο έλεγχος του ταμείου, αλλά και της όλης διαχείρισης της εταιρείας από τη ΔΕ και η υποβολή ετήσιας σχετικής έκθεσης στην επόμενη ΓΣ.

 

Άρθρο 10 - Κεφάλαιο

Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται το ποσό των 125 € ευρώ. Καθένα από τα υπογράφοντα ιδρυτικά μέλη της κατέβαλε σήμερα στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των 5 ευρώ.

 

Άρθρο 11 - Πόροι - Περιουσιακά στοιχεία

Πόροι της Κυψέλης Μελισσατίκων είναι:

α) Το τέλος εγγραφής νέου μέλους και οι ετήσιες τακτικές συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τη ΓΣ.

β) Έκτακτες εισφορές και χορηγίες των μελών και άλλων υποστηρικτών της εταιρείας.

γ) Επιχορηγήσεις του Ιερού Ναού Αγίου Μοδέστου και της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος.

γ) Επιχορηγήσεις από άλλους ελληνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, κρατικούς ή ιδιωτικούς.

δ) Δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες προς την εταιρεία.

ε) Εισφορές από τη διάθεση του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων για την πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων.

στ) Κάθε πρόσοδος από την εν γένει λειτουργία της εταιρείας, από διάθεση εκδόσεων, από πραγματοποίηση εκδηλώσεων και από αξιοποίηση τυχόν περιουσιακών της στοιχείων.

Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και απαγορεύεται η διανομή του στα μέλη της, γιατί η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπική.

 

Άρθρο 12 - Λύση της εταιρείας

Εφ' όσον η διάρκεια της εταιρείας δεν παραταθεί όπως προβλέπει το άρθρο 2, μετά τη λύση της τίθεται υπό εκκαθάριση και εκκαθαριστές διορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και ο ταμίας της. Αυτοί πληρώνουν πιθανά χρέη της εταιρείας προς τρίτους και ενεργούν κάθε πράξη απαραίτητη για την εκκαθάριση. Εφ' όσον υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο ή άλλα περιουσιακά στοιχεία αυτά περιέρχονται στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσατίκων.

 

Άρθρο 13 - Τροποποίηση του καταστατικού

Κάθε μέλος δικαιούται να υποβάλλει γραπτώς τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη διεξαγωγή ΓΣ προτάσεις τροποποίησης του καταστατικού. Η έγκριση των τροποποιήσεων από τη ΓΣ απαιτεί πλειοψηφία δύο τρίτων επί των ταμειακώς εντάξει μελών, εκτός από τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 13, των οποίων η τροποποίηση απαιτεί συμφωνία τουλάχιστον του 90% των ταμειακώς εντάξει μελών.

 

Άρθρο 14 - Τελική διάταξη

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα. Η αστική εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα κατά τα άρθρα 785 επ. Α.Κ..

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε νομίμως από τους κάτωθι συμβαλλόμενους. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε ένα αντίτυπο και από ένα θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και στο Πρωτοδικείο Βόλου.